Apa Arti Mumayyiz? Jelaskan!

Posted on

Mumayyiz adalah salah satu kata bahasa Arab yang sering kita temui dalam literatur Islam. Namun, apa sebenarnya arti dari kata mumayyiz? Mari kita bahas lebih dalam.

Definisi Mumayyiz

Mumayyiz berasal dari kata dasar “mumayyizah” yang artinya adalah membedakan atau memisahkan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Dalam konteks Islam, mumayyiz dapat diartikan sebagai seseorang yang mampu membedakan antara yang halal dan yang haram, baik dari segi makanan, minuman, maupun perbuatan.

Mumayyiz dalam Al-Quran

Dalam Al-Quran, kata mumayyiz muncul dalam beberapa ayat. Salah satunya adalah pada Surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu: “Berilah jalan di dalam majelis”, maka berilah jalan supaya Allah memberikan jalan keluar untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu“, maka berdirilah, supaya Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam ayat tersebut, kata “mumayyiz” bisa diartikan sebagai pemisah atau pengatur dalam suatu majelis. Artinya, ketika ada perintah untuk memberikan jalan di dalam majelis, maka orang yang menjadi mumayyiz harus mampu memisahkan antara orang yang akan memberikan jalan dan orang yang akan melewati jalan tersebut.

Pos Terkait:  Apa Artinya Is the Best?

Peran Mumayyiz dalam Islam

Peran mumayyiz dalam Islam sangat penting. Seorang mumayyiz harus mampu membedakan antara yang halal dan yang haram, baik dari segi makanan, minuman, maupun perbuatan. Dalam hal makanan dan minuman, mumayyiz harus bisa memilih makanan dan minuman yang halal dan baik untuk tubuh.

Sedangkan dalam hal perbuatan, seorang mumayyiz harus bisa membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Misalnya, seorang mumayyiz harus bisa membedakan antara perbuatan yang diharamkan dalam Islam seperti mencuri, berzina, dan sebagainya.

Mumayyiz dalam Kehidupan Sehari-hari

Mumayyiz juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, seorang pemimpin harus bisa menjadi mumayyiz dalam mengambil keputusan. Seorang pemimpin harus mampu membedakan antara keputusan yang baik dan buruk, serta bisa memilih keputusan yang terbaik untuk kepentingan bersama.

Demikianlah penjelasan mengenai apa itu mumayyiz dan perannya dalam Islam dan kehidupan sehari-hari. Semoga artikel ini bermanfaat bagi pembaca.

Kesimpulan

Mumayyiz merupakan kata bahasa Arab yang berarti membedakan atau memisahkan antara satu hal dengan yang lainnya. Dalam Islam, seorang mumayyiz harus mampu membedakan antara yang halal dan yang haram, baik dari segi makanan, minuman, maupun perbuatan. Peran mumayyiz juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam pengambilan keputusan. Semoga artikel ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai arti dan peran mumayyiz dalam Islam dan kehidupan sehari-hari.

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *